Watch Me Work

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden
deze algemene voorwaarden
WMW
Watch Me Work
Website
De door Watch Me Work op Internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site(s) op het adres www.watchmework.nl Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt Diensten: een door Watch Me Work aangeboden dienst, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van een advertentie op de Site, respectievelijk een abonnement tot het verkrijgen van toegang tot de op de site geëxploiteerde profieldatabank, het plaatsen van bedrijfsinformatie op de Site etc. Advertentie: een door opdrachtgever geplaatste uiting op de website.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van WMW en op alle overeenkomsten tussen WMW en opdrachtgever.

2.2 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 WMW heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen en op bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. Wijzigingen en/of aanvullingen treden in werking 14 (veertien) dagen na bekendmaking op de website of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld.

Artikel 3 Inwerkingtreding Contract en/of Overeenkomst

3.1 Een Overeenkomst treedt in werking op de datum van e-mailbevestiging of zo veel eerder de advertentie-ruimte op de website van WMW en haar aangeboden pakketten van plaatsingen op andere internet sites feitelijk aan opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

3.2 Een advertentie plaatsing wordt aangegaan voor de duur van 365 dagen, zijnde de duur van de plaatsing van de advertentie op de desbetreffende website of anders overeengekomen. Deze overeenkomst eindigt van rechtswege.

3.3 Indien de plaatsing van de Advertentie voor de afloop van de overeengekomen duur wordt beëindigd door Opdrachtgever, bijvoorbeeld wanneer een vacature inmiddels is vervuld, vervalt daarmee automatisch het recht op plaatsing voor de resterende periode van de overeengekomen duur.

3.4 Indien de opdrachtgever de werving & selectie opdracht intrekt, zodanig wijzigt dat er naar het oordeel van opdrachtnemer sprake is van een nieuwe opdracht of beëindigt na retournering van opdrachtbevestiging voor start van de opdracht,dienen de kosten van een nieuwe vacature te worden voldaan.

Artikel 4 Prijzen en betaling

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden diensten zijn in Euro's (€), exclusief BTW en exclusief eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. De gehanteerde prijzen staan vermeld op de website.

4.2 De vergoeding voor adverteren vacatureplaatsing of cv-selectie is verschuldigd op het moment dat de opdrachtgever akkoord heeft gegeven voor aanvang van de opdracht.

4.3 WMW brengt de door opdrachtgever verschuldigde bedragen in rekening door middel van een factuur. De facturen zullen door opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal opdrachtgever binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum betalen.

4.4 Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, zal opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zijn tot vergoeding van de volledige buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15 % van de verschuldigde hoofdsom.

4.5 WMW behoudt zich het recht voor de tarieven te herzien. WMW zal een dergelijke tariefherziening minstens dertig (30) dagen van tevoren op de Site plaatsen. Indien opdrachtgever zich niet in een dergelijke wijziging kan vinden, heeft hij gedurende dertig (30) dagen na bekendmaking op de website het recht de overeenkomst schriftelijk te beëindigen. Indien opdrachtgever de overeenkomst niet binnen genoemde periode van dertig (30) dagen heeft beëindigd, wordt opdrachtgever geacht met de wijziging akkoord te gaan.

4.6 WMW is te allen tijde gerechtigd om van opdrachtgever te verlangen dat zij zekerheid verstrekt voor de nakoming van haar verplichtingen jegens WMW. Bijvoorbeeld door middel van een bankgarantie, door betaling van een voorschot of zelfs volledige betaling op voorhand, voordat WMW tot uitvoering van de overeenkomst overgaat.

5. Aansprakelijkheid

5.1 WMW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van of samenhangt met tijdelijke onbereikbaarheid van de website (alsmede van de samenwerkende websites), of tijdelijke onbeschikbaarheid van de diensten, een toerekenbare tekortkoming, een onrechtmatige daad of die op een andere rechtsgrond kan worden gebaseerd.

5.2 WMW aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit het gebruik van de website (alsmede van de samenwerkende websites) en/of de diensten door opdrachtgever of derden en voor alle mogelijke gevolgen daarvan, waaronder ook begrepen storingen in het netwerk en performance-problemen. Opdrachtgever vrijwaart WMW voor alle eventuele aanspraken van derden in verband met de teksten en gegevens die opdrachtgever op de website heeft geplaatst.

5.3 WMW sluit hierbij tevens iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de website (alsmede van de samenwerkende websites) en/of de diensten door opdrachtgever. Meer in het bijzonder zal WMW in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit: handelingen door opdrachtgever verricht, zoals het sluiten van een overeenkomst, die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie; de onmogelijkheid de website te gebruiken; het feit dat de bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is; en het onrechtmatig gebruik van de systemen van WMW, waaronder de website, door een derde.

5.4 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade zijn niet van toepassing in gevallen waarin de schade te wijten is aan opzet of eenzijdige grove schuld van WMW of haar ondergeschikten.

Artikel 6 Gegevens / WMW account

6.1 Opdrachtgever garandeert dat alle gegevens, waaronder, maar niet beperkt tot, bedrijfsgegevens en bankgegevens, die voor de uitvoering van de overeenkomst aan WMW dienen te worden verstekt volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert opdrachtgever dat hij (wettelijk) bevoegd is gebruik te maken van de website en de diensten af te nemen.

6.2 Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van de door hem geplaatste advertentie en/of bedrijfsinformatie overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is en voldoet aan de daartoe gestelde eisen van WMW. Door het plaatsen van de advertentie en/of bedrijfsinformatie geeft opdrachtgever WMW toestemming deze gegevens op de website te plaatsen of anderszins aan te wenden voor het verlenen van diensten.

6.3 WMW behoudt zich het recht voor de teksten van advertentie en/of bedrijfsinformatie in te korten of te wijzigen. WMW behoudt zicht tevens het recht voor advertentie en/of bedrijfsinformatie te weigeren of te verwijderen van de website zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van opdrachtgever op schadevergoeding. Verwijdering zal onder meer kunnen plaatsvinden in de volgende gevallen:

 • de advertentie en/of bedrijfsinformatie is onjuist en/of onvolledig;
 • de advertentie en/of bedrijfsinformatie maakt inbreuk op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden;
 • de advertentie en/of bedrijfsinformatie is in strijd met de in Nederland geldende wetgeving en regelgeving, waaronder mede verstaan, maar niet beperkt tot, de Nederlandse Reclame Code.

6.4 De door WMW verstrekte inloggegevens zijn vestiging-gebonden. Evenwel mag een inlogaccount binnen de vestiging van de opdrachtgever vrij worden gebruikt. Het is technisch niet mogelijk gelijktijdig met meerdere personen gebruik te maken van één inlogaccount.

6.5 Opdrachtgever dient zorgvuldig om te gaan met de door WMW verstrekte inloggegevens.

Artikel 7 Spam

7.1 Het gebruik van (persoons)gegevens van derden die door hen via de website openbaar zijn gemaakt, waaronder mede wordt verstaan, maar niet beperkt tot, e-mailadressen van werkzoekenden, werkgevers en intermediairs, is enkel en alleen toegestaan met het oog op het vervullen van een concrete advertentie. Het is onder geen beding toegestaan de (persoons)gegevens te verwerken voor enig ander doel, hetgeen onder meer inhoudt dat het verboden is:

 • het (ongevraagd) initiëren van iedere vorm van commerciële communicatie door middel van e-mail, fax, SMS, MMS, post of anderszins met werkzoekende(n), althans het direct of indirect promoten van de goederen, diensten of het imago van een onderneming, organisatie of persoon voor zover een en ander niet betrekking heeft op het vervullen van een concrete advertentie;
 • het (ongevraagd) initiëren van iedere vorm van commerciële communicatie door middel van e-mail, fax, SMS, MMS, post of anderszins met een werkgever/intermediair, althans het direct of indirect promoten van de goederen, diensten of het imago van een onderneming, organisatie of persoon, zulks ongeacht of deze producten of diensten (indirect) betrekking hebben op het vervullen van een advertentie;
 • iedere andere vorm van ongevraagde communicatie; e-mailadressen van werkgevers, intermediairs en/of werkzoekenden te verzamelen om welke reden dan ook.

7.2 Indien opdrachtgever (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde verbeurt opdrachtgever, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 1.000,- (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van één (persoons)gegeven geldt als één gebeurtenis, zulks onverminderd het recht van WMW om schadevergoeding en/of nakoming te vorderen.

Artikel 8 Geheimhouding

8.1 Opdrachtgever erkent dat zij in het kader van deze overeenkomst de beschikking krijgt over vertrouwelijke gegevens van de werkzoekenden en/of WMW. Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van deze vertrouwelijke gegevens. Opdrachtgever zal deze gegevens te allen tijde vertrouwelijk behandelen en deze niet openbaar maken en/of verveelvoudigen zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betreffende werkzoekende of WMW. Onder vertrouwelijke informatie in de zin van dit artikel wordt mede verstaan alle persoonlijke gegevens opgenomen in de CV-database en Video-database.

Artikel 9 Onderhoud

9.1 WMW is gerechtigd haar systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken in het geval dit noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de website, zonder dat hierdoor enig recht van opdrachtgever op schadevergoeding jegens WMW ontstaat.

Artikel 10 Garantie

10.1 WMW heeft de inhoud van de website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. WMW garandeert echter niet:

 • dat de werkzoekende bevoegd is een eventuele overeenkomst met opdrachtgever te sluiten;
 • dat de informatie op de website juist, en volledig is, waaronder mede verstaan de door de werkzoekenden opgegeven (persoonlijke) informatie, inclusief de cv's;
 • dat de werkzoekende daadwerkelijk een overeenkomst met opdrachtgever zal sluiten;
 • dat de website ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten; en,
 • dat de systemen van WMW vrij zijn van onrechtmatig gebruik door derden.

Artikel 11 Vrijwaring

11.1 Opdrachtgever vrijwaart WMW volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met door hem geplaatste advertentie en/of bedrijfsinformatie op de website, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de betreffende advertentie en/of bedrijfsinformatie inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Artikel 12 Verwijzingen

12.1 De website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites van derden. WMW heeft geen zeggenschap over deze websites. WMW is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.